Favorites

Termeni și condiții

Condițiile de față sunt obligatorii și trebuie respectate pentru a putea închiria un autoturism de la LPG Cars – Premium Car Rentals.

Tarifele sunt cu TVA inclus. Tarifele din listă pot fi găsite aici.

Pentru închirierea unui autovehicul se va semna un contract. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea/cedarea folosinței temporare de către locator a bunului mobil – autovehiculului și stabilirea condițiilor în care se cedează folosința bunului.

Durata contractului este prevăzută în contract.  În condițiile în care contractul se încheie pe zile, în accepțiune părților „o zi” înseamnă 24 de ore calculate de la momentul preluării autovehiculului și până a doua zi la aceeași oră.

Prețul. Modalități de plată. Prețul contractului, reprezentând contravaloarea cedării folosinței bunul mobil, se calculează în funcție de durata stabilită de părțile contractante conform tarifelor practicate de Locator pentru autovehiculul închiriat de Locatar.

Prețul total al contractului este conform numărului de zile x tarif/zi  la cursul de cumpărare BRD (Banca Română pentru Dezvoltare) al zilei facturării prezentului contract. Prețul contractului se achită în baza facturii fiscale emise de către Locator subsecvent semnării prezentului contract de închiriere.

Prețul contractului trebuie achitat integral până la momentul predării autovehiculului închiriat către locatar, în caz contrar contractul este rezoluționat de plin drept pentru neplata prețului, fără a fi nevoie de nicio formalitate (fără notificare, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată), locatorul putând pretinde daune-interese în cuantum egal cu jumătate din prețul contractului de închiriere. Prin neachitare se înțelege și situația în care, în cazul plății prin bancă, suma aferentă prețului contractului nu este evidențiată în soldul contului bancar al locatorului. În cazul anulării rezervării, plata în avans deja efectuată se va reține integral.

Prețul contractului include asigurarea civilă de răspundere auto RCA, asigurarea CASCO contra cost, taxa de drum (rovineta) întreținerea autovehiculului (inclusiv spălarea autovehiculului). Prețul contractului NU include costul combustibilului.

Autovehiculul închiriat va fi folosit de către Locatar numai în scopul destinat, de transport persoane, pe drumurile publice.

Locatorul se obligă să respecte și se angajează să vegheze la respectarea de către conducătorul auto a următoarelor condiții minime de utilizare a autovehiculului:

 1. să respecte în totalitate legislația privind circulația pe drumurile publice;
 2. să folosească autovehiculul închiriat exclusiv pentru transportul de persoane;
 3. să nu transporte (concomitent) un număr mai mare de persoane decât cel indicat în actele autovehiculului (certificatul de înmatriculare);
 4. să nu supraîncarce și să nu permită supraîncărcarea autovehiculului prin depășirea masei maxime autorizate;
 5. să nu tracteze sau împingă niciun alt vehicul, rulotă, remorcă sau alte obiecte;
 6. să folosească autovehiculul în conformitate cu instrucțiune primite de la Locator;
 7. să conducă autovehiculul doar pe drumurile publice (europene, naționale sau județene), respectiv să nu conducă autovehiculul pe drumuri forestiere, pe drumuri neasfaltate sau prin alte locuri care ar putea cauza avarierea autovehiculului;
 8. să nu participe cu autovehiculul închiriat la competiții, întreceri sau alte asemenea;
 9. să nu folosească autovehiculul în scopuri comerciale;
 10. să nu părăsească autovehiculul cu cheile în contact, cu geamurile, cu ușile sau cu portbagajul deschis și actele sa rămănă în permanență la Locator
 11. să nu permită utilizarea autovehiculului decât de persoana/persoanele indicate ca fiind conducătorul auto;
 12. să se asigure că persoana conducătorului auto nu utilizează autovehiculul sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor, a narcoticelor sau a oricăror substanțe care ar putea afecta starea de concentrare sau capacitatea de conducere;
 13. să anunțe Locatorul de îndată cu privire la orice avarie care a survenit sau cu privire la orice incident în care a fost implicat autovehiculul ;
 14. să suporte costul reparațiilor aferente avariilor sau defecțiunilor rezultate urmare a utilizării autovehiculului, acceptând că reparația se va efectua doar într-un service agreat de Locator;
 15. transportul de animale este strict interzis;
 16. fumatul este strict interzis;

Locatarului îi este strict interzisă părăsirea granițelor tării cu autovehiculul închiriat fara acceptul Locatorului.

Nerespectarea condițiilor de utilizare dă dreptul Locatorului să rezilieze contractul (fără nicio altă formalitate), să solicite returnarea autovehiculului de îndată, fără a fi obligat a returna vreo parte a prețului contractului, și să rețină garanția în integralitate.

Răspunderea Locatarului. În caz de accident sau furt, Locatarul este direct răspunzător pentru prejudiciul cauzat Locatorului

În caz de accident sau furt, pentru a beneficia de acoperirea pagubelor prin asigurare RCA, acesta este obligat să anunțe de îndată la cel mai apropiat post de poliție evenimentul. Dacă Locatarul nu prezintă Locatorului dovada demersurilor efectuate reprezentată de actele emise de organele de poliție cărora li s-a adresat, atunci acesta va suporta întreg prejudiciul cauzat Locatorului.

Orice incident în care să fie implicat autovehiculul închiriat va fi adus de îndată la cunoștința Locatorului de către Locatar. Pentru orice eveniment care a avut drept rezultat pagube materiale sau vătămări, urmare a încălcării condițiilor de utilizare a autovehiculului stabilite prin prezentul contract de închiriere, Locatarul – semnatarul contractului – este direct răspunzător.

Locatarul este obligat sa sisteze călătoria și să anunțe Locatorul, în cazul în care se constată aspecte sau semne de funcționare defectuoasă a autovehicului, care pot periclita starea tehnică a mașinii și siguranța în circulația rutieră. În situația nerespectării acestei obligații, Locatarul este obligat să suporte în întregime contravaloarea reparațiilor din care se va scădea contravaloarea garanției.

Locatarul este obligat să nu efectueaze nici o intervenție de nici o natură asupra autovehiculului fiind obligat a-l restitui în starea în care acesta a fost predat. Locatarul va trebui să raspundă pentru plata amenzilor și sancțiunilor primite în perioada în care autovehiculul s-a aflat în folosința acestuia. Locatarul este obligat să contacteze Locatorul cu cel puțin 3 ore înainte de ora predării autovehiculului închiriat

Combustibilul. La predarea autovehiculului către Locatar acesta va avea rezervorul plin. La preluarea autovehiculului de către Locator, la finalul contractului, Locatarul are obligația de a-l preda cu rezervorul plin.

Garanția. Închirierea autovehiculului presupune și constituirea unei garanții, care va fi avansată Locatorului la momentul semnării contractului de închiriere. Garanția se restituie prin virament bancar sau transfer pe card.

Garanția se returnează integral în măsura în care autovehiculul se predă Locatorului în starea în care a fost anterior predată Locatarului. În ipoteza în care se constată existența unor avarii, stricăciuni, daune etc ale autovehiculului, Locatorul va consemna în procesul verbal de predare-primire și va reține din garanție cuantumul reparațiilor, restituind doar diferența. Această garanție se restituie, în maxim de 48h de la returnarea autovehiculului Locatorului. Acest termen oferă Locatorului timpul necesar pentru evaluararea corectă a avariei în cauză. Dacă se depășește valoarea garanției la o daună, Locatarului i se oprește garanția integral dar și valoarea reparțiilor + 5o% din valoarea închirierii pe zi a autovehiculului pe perioada în care este în service pentru reparații

Predarea-primirea autovehiculului.

Autovehiculul este livrat Locatarului, în baza prezentului contract de închiriere și a procesului verbal de predare-primire, în stare de funcționare, fără vicii ascunse de natură a împiedica buna utilizare a acestuia. Autovehiculul se predă curat și spălat.

În procesul verbal de predare-primire se va indica starea în care se găsește autovehiculul, fiecare parte putând face mențiunile pe care le consideră necesare. În mod expres se vor preciza în procesul verbal de predare-primire existența vreunor avarii, zgârieturi sau alte asemenea, în caz contrar prin semnarea procesului-verbal se atestă lipsa acestora.

Predarea autovehiculului către Locatar se va realiza doar după încheierea și semnarea contractului, procesului verbal de predare-primire, după ce Locatorul a verificat condițiile stabilite prin contractul de închiriere, inclusiv cele legate de persoana conducătorului auto, după ce Locatarul a pus la dispoziția Locatorului documentele conducătorului auto, după ce Locatarul a achitat prețul contractului și după ce a avansat sumele aferente garanției.

Contractul de închiriere și procesul-verbal de predare-primire se încheie în două exemplare, unul pentru fiecare parte.

În procesul-verbal de predare primire se va trece ora predării. De asemenea, se vor indica data, locul și ora la care va avea loc predarea autovehiculului către Locator la finalul duratei contractuale.

Predarea se concretizează în fapt prin remiterea unei chei a autovehiculului împreună cu actele acestuia (certificat de înmatriculare, asigurare civilă auto RCA, rovinetă) persoanei indicate în prezentul contract ca fiind conducătorul auto. Returnarea autovehiculului se face în aceleași condiții precum cele ale predării către Locatar.

Procesul-verbal de predare-primire, de la momentul returnării autovehiculului, va trebui să specifice dacă predarea s-a făcut cu sau fără întârziere, dacă există avarii sau defecțiuni, dacă garanția se restituie integral sau nu (în acest caz indicându-se sumele reținute din garanție).

Dacă Locatarul dorește returnarea autovehiculului înainte de împlinirea duratei contractului, acesta va anunța Locatorul cu cel puțin 24h înainte și va stabili cu acesta coordonatele predării către Locator. Într-o asemenea ipoteză, Locator își rezervă dreptul de a nu returna nicio diferență din prețul contractului.

În cazul în care Locatarul va întârzia mai mult de 2 ore predarea autovehiculului se va taxa încă o zi de închiriere. Înlocuirea de piese fără acordul Locatorului se consideră furt și poate ataca in justiție Locatarul